Alueen käsittely   Tämä sivusto poistetaan vanhentuneena helmikuun loppuun mennessä


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

 

Facebook

Ylös Ohjelman käsittely Työkirjan käsittely Taulukon käsittely Alueen käsittely Solun käsittely Objektien käsittely Lomakkeen käsittely Omat funktiot VBA-taulukot Merkkijonot Muut toiminnot

Esimerkkejä alueen käsittelystä

 

 

Koodeilla käytät ja käsittelet Excel-solualueita. Alueiden käyttämisestä saat kattavammin tietoa tästä.

 

Alueeseen viittaaminen

 

 

Viittaa komennolla solualueeseen.

Range("A1:A10")

 
 

Tai

Viittaa alueeseen aluenimellä.

 

Range("AlueNimi")

 
 

Palaa yläosaan

   

Sarakkeeseen viittaaminen

 

 

Viittaa komennolla sarakkeeseen A.

Columns("A:A")

 
 

Tai

Viittaa useaan sarakkeeseen.

 

Columns("A:E")

 
 

Palaa yläosaan

   

Riviin viittaaminen

 

 

Viittaa komennolla riviin 1.

Rows("1:1")

 
 

Tai

Viittaa useaan riviin.

 

Columns("1:3")

 
 

Palaa yläosaan

   

Monivalinta-alueeseen viittaaminen

 

 

Viittaa Union-menetelmällä kahteen tai useampaan erilliseen alueeseen.

Union(Range("A1:A10"), Range("C1:C10"))

 
 

Tai

Viittaa kahden tai useamman alueen yhteisten solujen leikkaukseen Intersect-menetelmällä.

 

Intersect(Range("A1:B10"), Range("A5:E10"))

 
 

Palaa yläosaan

   

Valitusta solusta oikealle viittaaminen

 

 

Viittaa koodilla aktiivisesta solusta seuraavaan soluun oikealla.

Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column _
  + 1).Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Valitusta solusta alas viittaaminen

 

 

Viittaa koodilla aktiivisesta solusta seuraavaan alla olevaan soluun.

Cells(ActiveCell.Row + 1, _
  ActiveCell.Column).Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Nimetyn alueen soluun viittaaminen

 

 

Alueen soluun viitattaessa on optimoidumpaa (suositeltavaa) käyttää ylempää tapaa.

Range("OmaAlue")(1,2)

 
 

Kuin

tätä jälkimmäistä

 

Range("OmaAlue").Cells(1,2)

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen valitseminen, aktivointi

 

 

Alueen valitsemiseen löydät kattavat ohjeet tästä.

 
 

Valitse alue koodilla.

Range("A2:C4").Select

 
 

Tai

Valitse alue koodilla.

 

ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), _
  Cells(10, 4)).Select

 
 

Tai

Valitse koodilla rivi 1.

 

Rows("1:1").Select

 
 

Tai

Valitse koodilla sarake A.

 

Columns("A:A").Select

 
 

Tai

Valitse koodilla usea alue kerralla.

 

Range("A1:B4,A8:B12").Select

 
 

Tai

Valitse aiemmin nimetty alue.

 

Range("OmaAlue").Select

 
 

Tai

 

Application.Goto Reference:="Aluenimi"

 
 

Tai

Valitse komennolla koko nykyinen (yhtenäinen tietoa sisältävä) alue.

 

Selection.CurrentRegion.Select

 
 

Tai

Valitse käytössä olevan alueen viimeinen solu.

 

Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select

 
 

Tai

Valitse komennolla koko aktiivisen taulukon tietoa sisältävä alue.

 

ActiveSheet.UsedRange.Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Dynaamisen (suhteellisen) alueen valitseminen

 

 

Valitse aktiivisesta solusta alaspäin dynaaminen alue (yhtenäinen tietoa sisältävä).

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select

 
 

Tai

Valinta voidaan tehdä myös ylöspäin (xlUp), oikealle (xlRight) tai vasemmalle (xlLeft)

 

Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select

Range(Selection, Selection.End(xlRight)).Select

Range(Selection, Selection.End(xlLeft)).Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Käytetyn yhtenäisen alueen valitseminen

 

 

Valitse koko nykyinen (yhtenäinen tietoa sisältävä) solualue.

Selection.CurrentRegion.Select

 
 

Tai

Saman voit tehdä Excel'ssä myös näppäinyhdistelmällä.

 

Ctrl + Vaihto + * -merkki ' kaikki

 
 

Palaa yläosaan

   

Käytetyn, koko tietoa sisältävän alueen valitseminen

 

 

Valitse koko taulukon tietoa sisältävä solualue.

ActiveSheet.UsedRange.Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Valitun alueen tyhjien solujen valitseminen

 

 

Valitse aktiivisesta alueesta aktiivisiksi vain tyhjät solut.

Selection.SpecialCells(xlBlanks).Select

 
 

Tai

 

Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select

 
 

Ja

Kirjoita soluihin arvo nolla.

 

On Error Resume Next

Selection.SpecialCells(xlBlanks).Value = 0

On Error GoTo 0

 
 

Tai

Tuo soluihin arvo yllä olevista soluista.

 

Huomautus

Tässä tapauksessa kaavat kannattaa muuntaa arvoiksi.

 

On Error Resume Next

Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"

On Error GoTo 0

Kaavat arvoiksi

Selection.Formula = Selection.Value

Tai

Selection.Value = Selection.Value

 
 

Palaa yläosaan

   

Lukitsemattomien solujen valitseminen

 

 

Valitse ohjelmalla taulukosta kaikki lukitsematta olevat solut.

Huomautus

Koodi toimii, vaikka taulukko ei olisi suojattu.

Tätä ohjelmaa voit käyttää lukitusten testaamisessa idealla - "Olenko vapauttanut oikeat solut lukituksesta?"

Sub ValitseLukitsemmattomatSolut()

Dim TyoAlue As Range

Dim LoytyneetSolut As Range

Dim Solu As Range

Set TyoAlue = ActiveSheet.UsedRange

For Each Solu In TyoAlue

If Solu.Locked = False Then

If LoytyneetSolut Is Nothing Then

Set LoytyneetSolut = Solu

Else

Set LoytyneetSolut = Union _
  (LoytyneetSolut, Solu)

End If

End If

Next Solu

If LoytyneetSolut Is Nothing Then

MsgBox "Kaikki solut ovat lukittuja.", 64, _
  "Huomautus!"

Else

LoytyneetSolut.Select

End If

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen nimeäminen

 

 

Nimeä komennolla solualue.

Range("A3:C10").Name = "Aluenimi"

 
  Tai

Nimeä aktiivisen työkirjan solualue.

 

ActiveWorkbook.Names.Add Name:= _
  "Aluenimi", RefersToR1C1:="=Taul1!R3C1:R10C3"

 
 

Tai

Nimeä valittu solualue.

 

Selection.Name = "Aluenimi"

 
 

Tai

Luo aluenimet valinnan ylärivillä olevien otsikoiden mukaan.

 

Selection.CreateNames Top:=True

 
 

Palaa yläosaan

   

Dynaamisen alueen nimeäminen

 

 

Valitse aluksi oikea taulukko työkirjasta nimellä tai järjestysnumerolla.

Sheets("Taulukkonimi").Select

 
 

Ja

Aktivoi taulukon vasemmasta reunasta kiinteä aloituskohta (solu A3).

 

Range("A3").Select

 
 

Ja

Valitse mukaan dynaamiseen alueeseen kaikki tietoa sisältävät sarakkeet ja rivit.

 

Range(Selection, Selection.End _
  (xlToRight)).Select

Range(Selection, Selection.End _
  (xlDown)).Select

 
 

Tai

Valitse koko nykyinen (yhtenäinen tietoa sisältävä) alue aktiiviseksi.

 

Selection.CurrentRegion.Select

 
 

Tai

Valitse koko aktiivisen taulukon tietoa sisältävä alue aktiiviseksi.

 

ActiveSheet.UsedRange.Select

 
 

Ja

Määritä valitulle alueelle nimi

 

Selection.Name = "Alueen nimi"

 
 

Tai

Luo aluenimet valinnan ylärivillä olevien otsikoiden mukaan.

 

Selection.CreateNames Top:=True

 
 

Tai

Luo aluenimet vasemmalla olevien otsikoiden mukaan.

 

Selection.CreateNames Left:=True

'harvinaisempia ovat: Bottom:=True, Right:=True

 
 

Palaa yläosaan

   

Dynaamisen alueen käyttäminen ohjelmassa

 

 

Tee ohjelma, joka asettaa laskentakaavat alimman käytössä olevan rivin alle (yksi tyhjä välirivi).

A-sarakkeessa lasketaan numeroarvojen summa ja B-sarakkeessa tekstitiedon määrä.

Sub LaskentaLoppuun()

Dim ViimRivi As Long, EkaRivi As Long

Dim Alue As Range

Range("A4").Select

Selection.Name = "Alku"

Selection.End(xlDown).Select

Selection.Name = "DynLoppu"

ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1").Select

ActiveCell.Formula = "=SUM(Alku:DynLoppu)"

ViimRivi = Cells(Rows.Count, "B") _
  .End(xlUp).Row

EkaRivi = Cells(ViimRivi, "B").End(xlUp).Row

Set Alue = Range("B" & EkaRivi + 1 & ":B" _
  & ViimRivi)

Cells(ViimRivi + 2, "B").Formula = _
  "=COUNTA(" & Alue.Address & ")"

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Aluenimen asettaminen muistiin

 

 

Omaan alueeseen viitatessasi sinun on hyvä käyttää ensin Set-asetusta.

Dim OmaAlue As Range

Set OmaAlue = Workbooks(2) _
  .Worksheets(1).Range("C3:D4")

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen kaavojen muuntaminen arvoiksi

 

 

Luo aliohjelma, joka muuntaa alueen kaavat arvoiksi

(Paste Special Value).

Sub MuunnaKaavaArvoksi()

Selection.Formula = Selection.Value

Tai

Selection.Value = Selection.Value

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen arvojen korvaaminen

 

 

Laadi ohjelma, joka korvaa solualueen arvot uusilla arvoilla.

Sub KorvaaTieto()

Range("E2:E10").Replace What:="Jotain", _
  Replacement:="Jollakin", LookAt:=xlPart, _
  SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False

End Sub

 
 

Tai

 

Sub KorvaaTieto()

  Range("E2:E10").Replace What:="Jotain", _
    Replacement:="Jollakin"

End Sub

 
 

Tai

Korvaa valitun alueen tiedot.

 

Sub KorvaaTieto()

Selection.Replace What:="Jotain", _
  Replacement:="Jollakin"

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Uuden rivin tuottaminen

 

 

Kirjoita komento, jolla lisäät taulukkoon kursorin (aktiivisen solun) kohdalle uuden rivin.

Selection.EntireRow.Insert

 
 

Palaa yläosaan

   

Tehdään uusi sarake

 

 

Lisää ohjelmassa uusi sarake taulukkoon sarakkeen A vasemmalle puolelle (siirtää oikealle).

Columns("A:A").Select

Selection.Insert Shift:=xlToRight

 
 

Tai

 

Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight

 
 

Palaa yläosaan

   

Rivin poistaminen

 

 

Poista valittu rivi tai useita turhia rivejä taulukosta.

Rows("1:4").Select

Selection.Delete Shift:=xlUp

 
 

Tai

 

Selection.EntireRow.Delete

 
 

Tai

 

Rows("1:4").Delete

 
 

Palaa yläosaan

   

Poistetaan tyhjät rivit

 

 

Kirjoita ohjelma, jolla poistat kaikki "täysin" tyhjät rivit joko koko taulukon käytetystä alueesta tai valitusta alueesta.

Sub PoistaValinnastaTyhjatRivit()

Dim Rivi As Long

Dim Alue As Range

Dim Herja As Byte

On Error GoTo Lopetus

If Selection.Rows.Count > 1 Then

Herja = 7

Else

Herja = MsgBox("Valitse ensin alue, " & _
  "ennen kuin poistat tyhjät rivit - " & _
  "sopiiko?" & vbCrLf & _
  "Ei painallus poistaa kaikki tyhjät " & _
  "rivit heti!", 36, "Varoitus!")

End If

 

If Herja = 6 Then

' Kyllä-painallus - ei tehdä mitään

Else ' muuten

Application.ScreenUpdating = False

Application.Calculation = xlCalculationManual

If Selection.Rows.Count > 1 Then

Set Alue = Selection

Else

Set Alue = ActiveSheet.UsedRange.Rows

End If

For Rivi = Alue.Rows.Count To 1 Step -1

If Application.WorksheetFunction. _
  CountA(Alue.Rows(Rivi).EntireRow) = _
  0 Then

Alue.Rows(Rivi).EntireRow.Delete

End If

Next Rivi

End If

 

Lopetus:

' Nämä rivit ajetaan ilman virhetilannettakin

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation = _
  xlCalculationAutomatic

End Sub

 
 

Tai

Poista ohjelmalla kaikki "täysin" tyhjät rivit koko taulukon käytössä olevasta (tietoa sisältävästä) alueesta.

 

Sub PoistaTyhjatRivit()

ViimeinenRivi = ActiveSheet.UsedRange _
  .Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

Application.ScreenUpdating = False

For Laskuri = ViimeinenRivi To 1 Step -1

If Application.CountA(Rows(Laskuri)) = 0 _
  Then Rows(Laskuri).Delete

Next Laskuri

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Poistetaan rivejä arvon mukaan

 

 

Kirjoita ohjelma, jolla poistat kaikki rivit joilla on tuote, jonka tuotenumero alkaa merkeillä A3-200-.

Public Sub PoistaTuoteRivit()

Dim Rivi As Long

Dim Alue As Range

On Error GoTo TheEnd

Application.ScreenUpdating = False

Application.Calculation = xlCalculationManual

Set Alue = ActiveSheet.UsedRange.Rows

For Rivi = Alue.Rows.Count To 1 Step -1

Cells.Find(What:="A3-200-", _
  After:=ActiveCell, LookIn _
  :=xlFormulas, LookAt:=xlPart, _
  SearchOrder:=xlByRows).Activate

ActiveCell.EntireRow.Delete

Next Rivi

TheEnd:

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation =

xlCalculationAutomatic

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Sarakkeen poistaminen

 

 

Poista valittu sarake tai useita turhia sarakkeita taulukosta.

Columns("A:A").Select

Selection.Delete Shift:=xlToLeft

 
 

Tai

 

Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft

 
 

Tai

 

Columns("A:C").Delete

 
 

Palaa yläosaan

   

Piilotetaan rivit, jotka eivät ole käytössä

 

 

Piilota ohjelmalla kaikki rivit ja sarakkeet, jotka eivät ole käytössä.

Sub PiilotaEiKaytossaOlevat()

Rows(ViimeinenRivi + 1 & ":" _
  & Rows.Count).Hidden = True

Columns(ViimeinenSarake + 1) _
  .Resize(, Columns.Count - ViimeinenSarake) _
  .Hidden = True

End Sub

 
 

Ja

Kirjoita funktio, joka tarvitaan avuksi (nimi ViimeinenRivi).

 

Function ViimeinenRivi() As Long

Application.Volatile = True

ViimeinenRivi = Cells. _
  Find(What:="*", After:=Range("A1"), _
  SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious).Row

End Function

 
 

Ja

Kirjoita funktio, joka tarvitaan avuksi (nimi ViimeinenSarake).

 

Function ViimeinenSarake() As Long

Application.Volatile = True

ViimeinenSarake = Cells.Find(What:="*", _
  After:=Range("A1"), _
  SearchOrder:=xlByColumns, _
  SearchDirection:=xlPrevious).Column

End Function

 
 

Palaa yläosaan

   

Optimoidaan sarakkeen leveys

 

 

Muuta komennolla valitun sarakkeen leveys optimaaliseksi.

ActiveCell.Columns("A:A") _
  .EntireColumn.EntireColumn.AutoFit

 
 

Tai

 

Selection.Columns.AutoFit

 
 

Palaa yläosaan

   

Käytössä olevat muotoiluvärit  (lisätietoa väreistä)

 

 

Ohjelmoinnissa käytössä olevat väri-indeksit (käyvät sekä fontin että taustan väriksi).

Selection.Font.ColorIndex = 1 ' musta

Font.ColorIndex = 1         ' musta

Interior.ColorIndex = 2     ' valkoinen

Font.ColorIndex = 3         ' punainen

Interior.ColorIndex = 4     ' vaalean vihreä

Font.ColorIndex = 5         ' sininen

Interior.ColorIndex = 6     ' keltainen

Font.ColorIndex = 7         ' pinkki

Interior.ColorIndex = 8     ' vaalean sininen

Font.ColorIndex = 9         ' ruskea

Interior.ColorIndex = 10    ' vihreä

Font.ColorIndex = 11        ' tumman sininen

Interior.ColorIndex = 13    ' purppura

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen taustavärin muotoileminen  (lisätietoa väreistä)

 

 

Aseta koodilla nimetylle alueelle taustaväri.

OmaAlue.Interior.ColorIndex = 6

Range("Aluenimi").Interior.ColorIndex = 32

 
 

Tai

Muuta nimetyn alueen yhden solun taustaväri.

 

Range("Aluenimi") _
  .Range("A1").Interior.ColorIndex = 32

 
 

Tai

Vaihda väripaletin värin (6) arvo RGB-väriksi.

 

ThisWorkbook.Colors(6) = RGB(255, 0, 0)

 
 

Tai

Aseta aktiivisen solun taustaväriksi RGB-väriarvo.

 

ActiveCell.Interior.Color = RGB(100, 123, 50)

 
 

Palaa yläosaan

   

Taulukoiden vastinalueiden vertaaminen  (lisätietoa väreistä)

 

 

Tee ohjelma, joka vertaa kahden työkirjassa olevan taulukon vastinalueiden arvoja ja merkitsee vastinsoluissa olevat erikokoiset (päivitetyt) arvot taustavärillä 36.

Sub VertaaArvoja()

Dim Solu As Range

Dim RiviNro As Long

Dim SarakeNro As Integer

Application.ScreenUpdating = False

Sheets(2).Activate

Range("A4").Select

Selection.CurrentRegion.Select

Selection.Interior.ColorIndex = xlNone

For Each Solu In Selection

RiviNro = Solu.Row

SarakeNro = Solu.Column

If Sheets(1).Cells(RiviNro, _
  SarakeNro) <> Solu Then

Solu.Interior.ColorIndex = 36

End If

Next Solu

Range("A4").Select

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen reunaviivan muotoileminen  (lisätietoa väreistä)

 

 

Aseta komennolla valitun alueen ympäröivälle reunaviivalle väri ja viivavahvuus.

Selection.BorderAround _
  ColorIndex:=5, Weight:=xlMedium

 
 

Tai

Aseta nimetyn alueen ympäröivälle reunaviivalle väri ja viivavahvuus.

 

Range("Aluenimi").BorderAround _
  ColorIndex:=5, Weight:=xlMedium

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen kirjasimen lihavointi

 

 

Lihavoi koodilla alueen kirjasimet.

Range("Aluenimi").Select

Selection.Font.Bold = True

 
 

Tai

Tämä tapa on suositeltavampi kuin edellinen

 

Range("Aluenimi").Font.Bold = True

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen kirjasimen värin muotoileminen  (lisätietoa väreistä)

 

 

Muuta komennolla nimetyn alueen kirjasimen väri.

Range("Aluenimi").Font.ColorIndex = 6

 
 

Tai

Muuta nimetyn alueen yhden solun kirjasimen väri.

 

Range("Aluenimi") _
  .Range("A1").Font.ColorIndex = 6

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen soluissa usean ominaisuuden muotoileminen

 

 

Muuta alueen soluissa usean ominaisuuden arvoa (kirjasin lihavoitu, kirjasinväri 6 ja taustaväri 32).

With Range("Aluenimi")

.Font.Bold = True

.Font.ColorIndex = 6

.Interior.ColorIndex = 32

End With

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen lukumuotoilu (pvm ja aika)

 

 

Muotoile koodilla valitun alueen solujen lukuja.

Range("Aluenimi").Select

Selection.NumberFormat = "h:mm;@"

 
 

Tai

Tämä tapa on suositeltavampi kuin edellinen

 

Range("Aluenimi").NumberFormat = "h:mm;@"

 
 

Ja

Muotoile koodilla solun lukuarvo (päivän nimi ja pvm).

 

Selection.NumberFormat = "dddd dd/mm/yyyy"

 
 

Palaa yläosaan

   

Valitun alueen solujen, rivien ja sarakkeiden määrän laskeminen

 

 

Laske valitun alueen solujen, rivien ja sarakkeiden määrä ohjelmalla.

Sub SoluMaara()

Dim Soluja As Double

Dim Rivit As Double

Dim Sarakkeet As Double

Soluja = Selection.Cells.Count

Rivit = Selection.Rows.Count

Sarakkeet = Selection.Columns.Count

Range("B3").Value = Soluja

Range("B4").Value = Rivit

Range("B5").Value = Sarakkeet

End Sub

 
 

Tai

Laske koodilla valitun alueen solujen määrä.

 

Sub SoluMaara()

Dim Solu As Object

Dim Laskuri As Double

For Each Solu In Selection

Laskuri = Laskuri + 1

Next Solu

Range("B3").Value = Laskuri

End Sub

 
 

Palaa yläosaan

   

Käytetyn alueen rivien ja sarakkeiden laskeminen

 

 

Laadi aliohjelma, joka palauttaa koko käytetystä taulukkoalueesta sekä suurimman rivin että sarakkeen numeron.

Sub AntaaRivinSarakkeen()

Dim ValittuAlue As Range

Dim RiviMaara

Dim SarakeMaara

ActiveSheet.UsedRange.Select

Set ValittuAlue = Selection

SarakeMaara = ValittuAlue.Columns.Count

RiviMaara = ValittuAlue.Rows.Count

' ja tässä voi käyttää hyödyksi saatuja arvoja

End Sub

 
 

Tai

Laske käytetyn alueen rivien määrä.

 

ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

 
 

Tai

Laske käytetyn alueen sarakemäärä.

 

ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count

 
 

Palaa yläosaan

   

Alueen viimeinen rivinumero

 

 

Laadi funktio, joka palauttaa viimeisen rivin numeron.

Function ViimeRiviNro() As Long

Application.Volatile = True

ViimeRiviNro = Cells.Find(What:="*", _
  After:=[A1], _
  SearchOrder:=xlByRows, _
  SearchDirection:=xlPrevious).Row

End Function

 
 

Ja

Funktiota voi käyttää ohjelmassa seuraavalla tavalla (dynaaminen alue).

 

Range("A3:B" & ViimeRiviNro).Select

 
 

Palaa yläosaan

   

Usean alueen solujen määrä

 

 

Laske komennolla kahden alueen kaikkien solujen määrä.

Huomautus

Yhteiset solut tulee laskettua kahdesti.

Application.Union(Range("A1:B3"), _
  Range("B3:D5")).Cells.Count

 
 

Palaa yläosaan

   

Usean alueen yhteisten solujen määrä

 

 

Laske komennolla kahden alueen yhteisten solujen määrä.

Application.Intersect(Range("A1:B3"), _
  Range("B3:D5")).Cells.Count

 
 

Palaa yläosaan

   

Noudata sivuston käytössä tekijänoikeuslakeja ja hyviä tapoja - © Kari J Keinonen
Lähetä tätä sivustoa koskevat ongelmat tai kysymykset sähköpostitse minulle tästä.
 Päivitetty viimeksi: 15.01.2016.